Rekisteriseloste


Tietosuojaseloste

Pakettihäiden asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 6.6.2016

 1. Rekisterinpitäjä

Festella (y-tunnus: 2753754-5), Espoo

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Ann-Mari Berlin
Festella
Sähköposti: info(a)pakettihaat.fi
Asiakaspalvelu: 040 934 7774 (puhelu on asiakkaalle maksuton)

 1. Rekisterin nimi

Festellan asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteriseloste

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden, kanta-asiakassuhteiden ja muihin asialliseen yhteyteen perustuvien suhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen. Osana asiakkuuden hoitamista ja hallinnointia rekisteröidylle voidaan lähettää asiakasviestintää, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Esimerkiksi kanta-asiakkaille lähetettävät tiedotteet ovat tällaista asiakasviestintää.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös Festellan markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi, sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Rekisteröityjä voidaan myös segmentoida ja profiloida, jotta rekisteröidylle voidaan kohdentaa rekisteröityä kiinnostavaa markkinointia. Profilointi voi perustua esimerkiksi rekisteröidyn ilmoittamiin kiinnostustietoihin tai ostohistoriatietoihin.

Lisäksi henkilötietoja käytetään myös rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia perustietoja ja markkinointiin liittyviä tietoja:

–        etu- ja sukunimi
–        postiosoite
–        puhelinnumero
–        sähköpostiosoite
–        asiakkuuden alkamisajankohta
–        suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
–        rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt
Festellan asiakkaista ja verkkopalvelun www.pakettihaat.fi mahdollisista muista käyttäjistä voidaan käsitellä seuraavia tietoja (edellä mainittujen perustietojen lisäksi):

–        toimitustapaa ja maksutapaa koskevat tiedot, mukaan lukien toimitusosoite (jos eri kuin tilaajan tiedot)
–        asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot
–        maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
–        evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat Festellan verkkopalvelujen käyttämistä koskevat tiedot (esim. tieto siitä, mitä tuotetta rekisteröity on palvelussa katsonut) ja tekniset tiedot (kuten IP-osoite), jos tietoja liitetään henkilötietoihin
–        tiedot koskien rekisteröidyn luomaa sisältöä tai muuta toimintaa verkkopalvelussa, kuten tuotearvostelut

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi, kun rekisteröity asioi Festellan verkkokaupassa, käyttää muutoin Festellan verkkopalvelua. Tietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Festellan muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä, Itella Oyj:n osoiterekisteristä ja muista vastaavista rekistereistä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämät tiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen.. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi tehdä asioidessaan verkkokaupassa, uutiskirjeessä tarjottavan kieltolinkin avulla tai ottamalla muutoin yhteyttä rekisterinpitäjään.

 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja sen tulee olla allekirjoitettu. Vaihtoehtoisesti tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 1. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.